regulamin konkursu
"odkryj swój potencjał"

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest Szkolny Punkt Informacji i Kariery Zespołu Szkół Łączności w Gdańsku.
 2. Konkurs trwa od 4 czerwca 2020 r. do 19 czerwca 2020 r.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie jego wyników nastąpi do 23 czerwca 2020 r.
 4. W przypadku zgłoszenia się mniejszej niż wymagana ilości osób (pięć osób), konkurs nie odbędzie się.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 1. Uczestnikiem konkursu może być każdy obserwujący działania SPInKi ZSŁ.
 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć:
  a) pracownicy oraz współpracownicy Organizatora;
  b) pracownicy oraz współpracownicy Podmiotu wspierającego;
  c) członkowie organów i przedstawiciele Organizatora oraz Podmiotu wspierającego;
  d) najbliżsi członkowie rodzin osób wskazanych w lit. a)-c) powyżej. Przez najbliższych członków rodziny należy rozumieć: rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, krewnych i powinowatych drugiego stopnia oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

§ 3. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 

 1. Zgłoszenie do konkursu odbywa się za pomocą wiadomości prywatnych do strony https://www.facebook.com/spinkazsl. Zadanie konkursowe polega na wypełnieniu testu 16 osobowości, dostępnego na stronie https://www.16personalities.com/pl, przesłaniu wyniku testu w formie zrzutu ekranu lub zdjęcia monitora oraz odpowiedzeniu na pytanie “Jaki odkryłeś w sobie potencjał dzięki rozwiązaniu testu?” w formie pisemnej.
 2. Termin nadsyłania zgłoszeń do 19 czerwca do godziny 23:59 
 3. Po przesłaniu zgłoszenia komisja konkursowa wyłoni pięcioro zwycięzców, którzy najciekawiej odpowiedzieli na pytanie konkursowe.
 4. Nagrodą dla zwycięzców jest bon o wartości 50 zł do internetowego sklepu Allegro.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji lub niedopuszczenia do konkursu (bez konieczności poinformowania o tym Uczestnika) osoby, która w sposób rażący dopuści się naruszenia reguł uczciwego współzawodnictwa lub zasad koleżeństwa, w szczególności zabrania się spamu.

§ 4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I ROZDANIE NAGRÓD

 1. Konkurs rozstrzyga powołania przez Organizatora dwuosobowa komisja składająca się z osób należących do Szkolnego Punktu Informacji i Kariery w ZSŁ.
 2. Konkurs rozpoczyna się 4 czerwca 2020 r. o godzinie 12:00
 3. Wyniki konkursu zostaną przedstawione do 23 czerwca 2020 r.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.
 5. Nagrodą w konkursie jest bon o wartości 50zł na allegro.
 6. Komisja wyłoni pięciu zwycięzców.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Regulamin znajduje się na stronie internetowej spinkazsl.pl
 2. Wszystkie pytania i uwagi można składać poprzez pocztę spinkazsl@gmail.com oraz poprzez wiadomość prywatną na stronę SPInKi ZSŁ na https://www.facebook.com/spinkazsl/
 3. Naruszenie regulaminu konkursu przez uczestnika oznacza wykluczenie z konkursu.
 4. Podane w konkursie dane osobowe mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania obowiązków związanych z konkursem oraz w celach informacyjno-marketingowych.
 5. Dane są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
 6. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych oraz do ich prostowania.