regulamin konkursu
"Plebiscyt pasjonatów"

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest Szkolny Punkt Informacji i Kariery Zespołu Szkół Łączności w Gdańsku.
 2. Konkurs trwa od 18 do 25 lipca 2020 r.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie jego wyników nastąpi do 1 sierpnia 2020 r.
 4. W przypadku zgłoszenia się mniejszej niż wymagana ilości osób (trzy osoby), konkurs nie odbędzie się.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 1. Uczestnikiem konkursu może być każdy obserwujący działania SPInKi ZSŁ.
 2. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji plebiscytu oraz konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
 3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

§ 3. ZASADY I PRZEBIEG PLEBISCYTU ORAZ KONKURSU 

 1. Do plebiscytu nominowani zostali wszyscy pasjonaci kampanii 3xP, z wyjątkiem organizatorów akcji.
 2. W plebiscycie wyłonieni zostaną trzej zwycięzcy, w następujących kategoriach:
  – “Najbardziej inspirująca historia” 🤩
  – “Najzabawniejsza pasja” 😆
  – “Najlepiej wykorzystany potencjał” 😎
 3. Plebiscyt zostanie rozstrzygnięty za pomocą głosowania, które odbędzie się na stronie SPInKi ZSŁ (http://spinka.poprostustudio.pl/plebiscyt-pasjonatow). Zagłosować może dowolna osoba posiadająca pocztę mailową (należy podać w formularzu). Z jednego adresu e-mail można zagłosować tylko raz. Zgłoszenia nie można edytować. W przypadku przesłania więcej niż jednego zgłoszenia z jednego adresu e-mail, pod uwagę brane jest tylko pierwsze  zgłoszenie.
 4. Konkurs jest częścią głosowania w plebiscycie, jednak udział w nim nie jest obowiązkowy. W przypadku chęci uczestnika jedynie do zagłosowania, pole z pytaniem konkursowym należy zostawić puste. Pytanie konkursowe znajduje się w tym samym formularzu, pod głosowaniem.
 5. Zadanie konkursowe polega na oddaniu głosu w trzech kategoriach nagród oraz odpowiedzeniu na pytanie konkursowe: “Czego nauczyłeś się dzięki kampanii 3xP?”. 
 6. Termin nadsyłania zgłoszeń do 25 lipca do godziny 23:59 
 7. Po przesłaniu zgłoszenia komisja konkursowa wyłoni zwycięzcę, który najciekawiej odpowiedział na pytanie konkursowe.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji lub niedopuszczenia do konkursu (bez konieczności poinformowania o tym Uczestnika) osoby, która w sposób rażący dopuści się naruszenia reguł uczciwego współzawodnictwa lub zasad koleżeństwa, w szczególności zabrania się spamu.

§ 4. ROZSTRZYGNIĘCIE PLEBISCYTU I KONKURSU ORAZ ROZDANIE NAGRÓD

 1. Plebiscyt rozstrzygną wyniki głosowania. Uczestnicy z największą liczbą głosów otrzymają nagrodę. Każdy uczestnik może zwyciężyć w tylko jednej kategorii. W przypadku podwójnego lub potrójnego zwycięstwa (największa ilość głósów w więcej niż jednej kategorii), uczestnik zdobywa tylko jedną nagrodę w kategorii, w której zdobył najwięcej głosów, a pozostałe nagrody trafią do kolejnych osób z najwyższą liczbą głosów.
 2. Konkurs rozstrzyga powołania przez Organizatora dwuosobowa komisja składająca się z członków Szkolnego Punktu Informacji i Kariery w ZSŁ.
 3. Plebiscyt i konkurs rozpoczynają się 18 lipca 2020 r.
 4. Wyniki plebiscytu oraz konkursu zostaną przedstawione do 30 sieprnia 2020 r.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.
 6. Nagrodą dla zwycięzców plebiscytu jest bon do internetowego sklepu Allegro o wartości 100 zł, zestaw gadżetów 3xP oraz statuetka.
 7. Nagrodą dla zwycięzcy konkursu jest bon do internetowego sklepu Allegro o wartości 100 zł.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Regulamin znajduje się na stronie internetowej spinkazsl.pl.
 2. Wszystkie pytania i uwagi można składać poprzez pocztę spinkazsl@gmail.com oraz poprzez wiadomość prywatną na stronę SPInKi ZSŁ na https://www.facebook.com/spinkazsl.
 3. Naruszenie regulaminu konkursu przez uczestnika oznacza wykluczenie z konkursu.
 4. Podane w konkursie dane osobowe mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania obowiązków związanych z konkursem oraz w celach informacyjno-marketingowych.
 5. Dane są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
 6. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych oraz do ich prostowania.