regulamin konkursu
"Podziel się swoją pasją"

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest Szkolny Punkt Informacji i Kariery Zespołu Szkół Łączności w Gdańsku.
 2. Konkurs trwa od 13 do 20 lipca 2020 r.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie jego wyników nastąpi do 23 lipca 2020 r.
 4. W przypadku zgłoszenia się mniejszej niż wymagana ilości osób (trzy osoby), konkurs nie odbędzie się.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 1. Uczestnikiem konkursu może być każdy obserwujący działania SPInKi ZSŁ.
 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć:
  a) pracownicy oraz współpracownicy Organizatora;
  b) pracownicy oraz współpracownicy Podmiotu wspierającego;
  c) członkowie organów i przedstawiciele Organizatora oraz Podmiotu wspierającego;
  d) najbliżsi członkowie rodzin osób wskazanych w lit. a)-c) powyżej. Przez najbliższych członków rodziny należy rozumieć: rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, krewnych i powinowatych drugiego stopnia oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

§ 3. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 

 1. Zgłoszenie do konkursu odbywa się za pomocą komentarzy pod postem znajdującym się na stronie na Facebooku SPInKa ZSŁ (https://www.facebook.com/spinkazsl). Zadanie konkursowe polega na opisaniu swojej pasji oraz dodania zdjęcia lub filmu, który ciekawie ją obrazuje. Załącznik multimedialny może przedstawiać uczestnika, jego pracę, inspirację itp. Uczestnik konkursu musi mieć prawa autorskie do wszelkich zamieszczanych treści.
 2. Termin nadsyłania zgłoszeń do 20 lipca do godziny 23:59 
 3. Po przesłaniu zgłoszenia komisja konkursowa wyłoni trzech zwycięzców, którzy najciekawiej odpowiedzieli na pytanie konkursowe.
 4. Nagrodą dla zwycięzców jest bon o wartości 100 zł do internetowego sklepu Allegro.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji lub niedopuszczenia do konkursu (bez konieczności poinformowania o tym Uczestnika) osoby, która w sposób rażący dopuści się naruszenia reguł uczciwego współzawodnictwa lub zasad koleżeństwa, w szczególności zabrania się spamu.

§ 4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I ROZDANIE NAGRÓD

 1. Konkurs rozstrzyga powołania przez Organizatora dwuosobowa komisja składająca się z członków Szkolnego Punktu Informacji i Kariery w ZSŁ.
 2. Konkurs rozpoczyna się 13 lipca 2020 r. o godzinie 20:00
 3. Wyniki konkursu zostaną przedstawione do 30 lipca 2020 r.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.
 5. Nagrodą w konkursie jest bon o wartości 100 zł na allegro.
 6. Komisja wyłoni trzech zwycięzców.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Regulamin znajduje się na stronie internetowej spinkazsl.pl.
 2. Wszystkie pytania i uwagi można składać poprzez pocztę spinkazsl@gmail.com oraz poprzez wiadomość prywatną na stronę SPInKi ZSŁ na https://www.facebook.com/spinkazsl.
 3. Naruszenie regulaminu konkursu przez uczestnika oznacza wykluczenie z konkursu.
 4. Podane w konkursie dane osobowe mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania obowiązków związanych z konkursem oraz w celach informacyjno-marketingowych.
 5. Dane są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
 6. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych oraz do ich prostowania.30